Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 221 gości oraz 0 użytkowników.

Innowacja pedagogiczna „Jesteśmy częścią przyrody” ma charakter programowy. Obejmuje treści nauczania zintegrowanego znacznie poszerzone o elementy wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Zajęcia przewidziane są dla uczniów klasy Ia i Ib w cyklu trzyletnim od 01.09.2015r. do 30.06.2018r.
Edukacja wczesnoszkolna to pierwszy etap kształcenia szkolnego, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. To właśnie dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest ciekawe świata, który je otacza. Dlatego należy już od najmłodszych lat wykorzystać tę naturalną cechę młodego człowieka, żeby nauczył się obserwować uważnie świat przyrody i podziwiać jego piękno, aby dostrzegał związki przyczynowo - skutkowe zachodzące w przyrodzie, aby zrozumiał powiązania człowieka z przyrodą i stał się odpowiedzialny za zmiany w środowisku. Zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji.
Program przewiduje rozszerzenie zakresu i poziomu treści z pierwszego etapu edukacyjnego. Opracowany został w oparciu o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego. Obejmuje on obszar edukacji przyrodniczej z elementami ekologii, a zmiany programowe odnoszą się do form, metod i zadań dla dzieci.
Wprowadzenie programu ma na celu:
• Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego i specyfiki swojego regionu.
• Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą.
• Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu.
• Zaznajomienie z zasadami ochrony środowiska i przestrzeganie ich każdego dnia.
• Kształtowanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska przez rówieśników i dorosłych.
• Pogłębianie wiedzy na temat roślin i zwierząt, różnych ekosystemów, zjawisk przyrodniczych.
• Rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna przyrody.
• Kształtowanie szacunku do roślin i zwierząt.
• Rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody.
• Doskonalenie obserwacji, porównywania i analizowania podczas zajęć oraz zabaw badawczych.
• Propagowanie zdobytej wiedzy na terenie na terenie szkoły (prace plastyczne, konkursy).
Wdrożenie innowacji wpłynie na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, uatrakcyjnienie zajęć, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków, podniesienie jakości pracy szkoły, wzrost zainteresowania wiedzą przyrodniczą, zrozumienie potrzeby dbania o przyrodę i najbliższe środowisko, odpowiedzialność za stan środowiska, podejmowanie pozytywnych działań wobec przyrody, umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia obserwacji i prostych doświadczeń, umiejętność współpracy w grupie, rozwój twórczego myślenia i kreatywności, satysfakcja z odniesionych sukcesów, odpowiedzialność za pracę własną i grupy.
Pobudzanie zainteresowania i aktywności poznawczej jest możliwe dzięki jego atrakcyjności, a szczególnie poprzez organizowane wyjścia, wycieczki, spotkania. Oddziaływanie bodźcowe na wszystkie zmysły – węch, słuch, wzrok, dotyk, oraz emocje sprzyjają percepcji wiedzy. Dzięki tak skonstruowanemu programowi stwarzamy warunki dla uzyskania trwałych efektów edukacyjnych i wychowawczych.
Postępy w rozwoju ucznia są, zgodnie z nadrzędnym celem edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotem oceniania szkolnego. Ocena ta jest niezwykle trudna, zważywszy na ciągły i złożony proces rozwoju dziecka.
Formami ewaluacji programu będą:
– obserwacja dzieci w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
– analiza wytworów dzieci
– kronika wycieczek
– konkursy, wystawki prac plastycznych
– zaangażowanie i udział w akcjach proekologicznych
– opinie rodziców
– analiza dokumentów.
Wyniki ewaluacji będą opracowywane w formie sprawozdania na zakończenie roku szkolnego w celu weryfikacji innowacji oraz w celu przedstawienia go na forum Rady Pedagogicznej i zapoznania z nim rodziców uczniów. Innowację realizują p. Beata Jaszek i p. Beata Chrząstowska.