Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego
Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

"Dla nas po Bogu, największa miłość, to Polska"

Mieszko Włodarczyk i pokazy żonglerki

Certyfikat Szkoły Sportowych Talentów

Bierzemy udział w programie "Insta.Ling"

Zbieramy nakrętki - pomagamy innym

Kilometry Caritas

KilometryCaritasZamoscWWW.jpg

Radość pomagania - "Pola Nadziei"

Uczestniczyliśmy w próbie bicia Rekordu Guinnessa

"Śniadanie daje moc"

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 172 gości oraz 0 użytkowników.

Motywacja wprowadzenia innowacji

W dobie telewizji i internetu, smatfonów i komputerów, współczesnym dzieciom i młodzieży polskiej trudno jest przyswoić i stosować w życiu takie wartości jak uczciwość, życzliwość, honor, patriotyzm, fair play itp. Wszystkie te wartości propaguje ruch olimpijski, który w postaci Szkolnych Igrzysk Olimpijskich jest realizowany w naszej szkole od 21 lat. Wprowadzana innowacja ma na celu pomóc zrozumieć i wdrożyć wartości jakie niesie ze sobą idea olimpijska poprzez:
- bezpośrednią rywalizację sportową w czasie Szkolnych Igrzysk Olimpijskich i wewnątrzszkolnych zawodów sportowych,
- udział w zadaniach okołoolimpijskich jak: praca plastyczna czy praca literacka o tematyce olimpijskiej, przygotowanie informacji czy zrobienie flagi i strojów wylosowanego państwa,
- zdobywanie umiejętności i wiedzy związanej z olimpizmem na różnych przedmiotach nauczanych w szkole.

Zakres i rodzaj innowacji

Rodzaj wprowadzanej innowacji to programowo – metodyczno – organizacyjna. Obejmuje ona wszystkie przedmioty i wszystkich uczniów klas I-VI w Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju, a posumowaniem innowacji będą Szkolne Igrzyska Olimpijskie. Innowacja będzie realizowana w roku szkolnym 2015/2016 i każdym następnym roku szkolnym.

Cele ogólne:
1. Szerzenie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.
2. Przekazanie młodym ludziom systemu wartości jakie niesie ze sobą olimpizm.
3. Kształtowanie postaw w sytuacji zwycięstwa i porażki.

Cele szczegółowe:
1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym i poza nim.
2. Rozwój ogólnej sprawności fizycznej uczniów.
3. Wprowadzenie dodatkowych treści związanych z olimpizmem w programach wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej.
4. Propagowanie aktywnego spędzania czasu jako jednego z czynników zdrowego stylu życia.
5. Współpraca uczniów w zespole klasowym.
6. Integracja uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program innowacji
Wdrażaną innowację podzielono na dwie części:
- część I programowo – metodyczną obejmującą zmiany w programach wszystkich przedmiotów co ściśle łączy się nowymi metodami nauczania i wychowania,
- część II organizacyjna wprowadzająca zmiany w organizacji procesu kształcenia i wychowania poprzez organizację i udział uczniów, nauczycieli i rodziców w Szkolnych Igrzyskach Olimpijskich.

Część I.
Wprowadzenie zmiany w programach wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole poprzez dodanie do treści programowych zagadnień związanych lub nawiązujących do idei olimpijskiej z zachowaniem specyfiki poszczególnych przedmiotów.

Część II
Poprzez organizację Szkolnych Igrzysk Olimpijskich wprowadzamy zmiany w organizacji procesu kształcenia i wychowania. Cele i zadania innowacji zostaną zastosowane w praktyce.

Innowacja zakłada realizację powyższych zmian programowych w wymiarze co najmniej 2 godz. lekcyjnych w ciągu roku szkolnego w każdej klasie. W edukacji wczesnoszkolnej, w wychowanie fizycznym i wszystkich klasach o profilu sportowym minimalna liczba godzin to 4.

Autorami innowacji są nauczyciele wychowanie fizycznego: Artur Zawiślak, Agnieszka Jurałowicz, Ewa Markowicz, Andrzej Woźny.